DRIVE.GE News.Drive.GE Drive.GE
     Register now : Forgot password
  Contact form
 
http://auto.drive.ge newcars http://news.drive.ge http://prava.drive.ge vin.drive.ge http://games.drive.ge  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Models

История Ford


1972 tsels irlandieli imigrantis shvili gadmovarda cxenidan mamamisis fermashi mushaobis dros, qalaq dirbornTan axlos (michiganis shtati, ashsh). zustad am dges man gadatskvita sheeqmna iseTi satransporto sashualeba, romelic naklebad xifaTs moutanda da ufro saimedo iqneboda, vidre cxoveluri satransporto sashualebebi. aseT xifaTiani-mojiriTe iko henri fordi (Henry Ford).

 

Великий человек в автомобилестроении — Генри Форд.
Великий человек в автомобилестроении — Генри Форд.


shemdgomshi henrim da misma 13-ma enTuziastma amxanagma sheagrova soliduri Tanxa 28000 dolaris odenobiT da 1903 tslis 16 ivniss sheitanes ganacxari michiganis shtatshi samretsvelo datsesebulebis organizaciis daarsebis shesaxeb.


ase daitso kompania Ford Motor-ma Tavisi mtsarmoebluri saqmianoba, da rezultatshi sheiqmna ”benzinis etli” 8 cx.dz -iani dzravi. man miigo dasaxeleba ”modeli А.

 

am ambidan ukve 10 tslis shemdeg fords mTeli qveknis masshtabiT icnobdnen rogorc genioss, romelmac msoflios achuqa Ford T - avtomobili romelic kvelasTvis xelmisatsvdomi iko. Ford Motor Company-m pirvelma shemoigo konveiri. am teqnikuri siaxlis tskalobiT henri fordma shedzlo modeli Tin Lizzy-s fasis shemcireba 850-dan 290 dolaramde.

da mainc rashia Ford Motor Company-s astsliani tsarmatebuli mogvatseobis saidumlo? rodesac henri fordi kompanias afudznebda, is ocnebobda avtomobilze, romlis girebulebac ar iqneboda detroitis manqanebis mtsarmoebeli qarxnis mushis erTtslian xelfasze meti.

«Модель А» — первый автомобиль Генри Форда.
«Модель А» — первый автомобиль Генри Форда.

kompania Ford-is astsliani mogvatseobis mandzilze bevri cvlileba gadaitana. Tumca imis rtsmena rom xalxs unda qhondes xelmisatsvvdomi, saimedo da Tanamedrove avtomobilebi, igive darcha.

henri fordi dasaxleba springfildshi (michiganis shtati) daibada 1963 tslis 30 ivliss. igi iko eqvsi shvilidan ufrosi uiliam da meri fordebis ojaxshi (William; Mary Ford), romlebic flobdnen fermerul meurneobas. henris bavshvobam chaiara mshoblebis fermashi, sadac igi ojaxs exmareboda da ubralo soflis skolas stumrobda xolme.

12 tslis asakshi henrim patara saxelosno moatsko, sadac mTel Tavisufal dros atarebda xolme. zusdan mand aatsko pirveli orTqlis dzrava.

Один из самых знаменитых автомобилей в мире, Ford T, известен прежде всего тем, что благодаря ему автомобиль стал средством передвижения, а не игрушкой для богатых.
Один из самых знаменитых автомобилей в мире, Ford T, известен прежде всего тем, что благодаря ему автомобиль стал средством передвижения, а не игрушкой для богатых.

1879 tsels henri fordi detroitshi gadavida, sadac moetsko memanqanis Tanashemtsed. 3 tslis shemdeg fordi gadavida dirbornshi da 5 tslis ganmavlobashi konstruqtorobiT da orTqlis dzravebis remondiT erToboda, drodadro detroitis qarxanashi gamoimushavebda. 1888 tsels igi daqortsilda klara braiantze (Clara Jane Bryant) da male tkismchreli qarxnis mmarTvelis Tanamdeboba daikava.
1891 tsels fordi kompania Edison Illuminating-is injineri gaxda, xolo 2 tslis shemdeg kompaniis mTavar injinerad dainishna. sakaifo shemosavalma da bevrma Tavisufalma drom fords misca sashualeba meti dro daeTmo shida tsvis dzravebisTvis.

pirveli shida tsvis dzrava fordma aatsko Tavisi saxlis samzareuloshi. cota xanshi man gadatskvita dzrava daemagrebina velosipedis Tvlebian oTxborblian ramaze . amgvarad 1896 tsels gamochnda kvadrocikli -- satransporto sashualeba romelic fordis pirvel avtomobilad iqca.

1899 tsels henri fordi kompania Edison Illuminating-dan ganTavisuflda da sheqmna sakuTari firma Detroit Automobile. imis miuxedavad rom erTi tslis shemdeg kompania gakotrda fordma moastsro ramodenime sarbolo avtomobilis sheqmna. fordi Tavad igebda avtorbolebshi monatsileobas da 1901 tslis oqtombershi shesdzlo amerikis chempionisTvis aleqsandr uintonisTvis (Alexander Winton) moego.

Количество модификаций модели Т было огромно — от кабриолета до пикапа.
Количество модификаций модели Т было огромно — от кабриолета до пикапа.

kompania Ford Motor gachnda 1903 tsels. misi damfudzneblebi ikvnen michiganis shtatis 12 biznesmeni henri fordis TavosnobiT, romelic aqciebis 25, 5%-s flobda da kompaniashi vice-prezidentis da mTavari injineris Tanamdebobebi ekava.

dzveli furgunebis fabrika detroitshi mek aveniuze gadaatskves saavtomobilo qarxnad. brigadebi, romlebic 2-3 kacisgan shedgebodnen da ushualod fords emorchilebodnen , atskobdnen manqanebs natsilebisgan , romlebic mzaddeboda sxva datsesebulebebshi shekveTiT.

kompaniis pirveli avtomobili sheiqmna 1903 tslis 23 ivliss. Ford-is pirvel qmnilebad iqca ”benzinis etli” 8 cx.dz-iani dzraviT, romelmac miigo saxeltsodeba Model А. avtomobili agtserili iko rogorc ”kvelaze srulkofili manqanabazarze, romlis marTvac 15 tslis bichunasac ki sheudzlia”. 1906 tsels henri fordi gaxda prezidenti da kompaniis dziriTadi mflobeli.


fordis pirveli ovaluri logotipi gamochnda 1907 tsels pirveli ingliseli tsarmomadgenlebis peris(Perry), torntonis(Thornton) da shraiberis(Schreiber) tskalobiT. sareklamo kampaniis farglebshi igi tsarmodgenili iko rogorc ”umaglesi xarisxis klema(клеймо), romelic ganasaxierebda saimedoobis da ekonomiurobis simbolos.

boloxuTi tslis ganmavlobashi henri fordi xelmdzgvanelobda tsarmoebis programis mTlian ganviTarebas. am xnis ganmavlobashi gamokenebuli iko alfavitis 19 aso --
Model А -dan datskebuli Model S-iT damTavrebuli. am modelebis natsili ise darcha eqsperimentalur doneze, rom momxmareblamde arc misula.

1908 tsels fordis ocnebam ganxorcieleba hpova, gamoushva ra modeli
T. ”Tunuqis lizzi” (Tin Lizzy), rogorc mas moferebiT utsodebdnen amerikelebi, iqca mTeli avtoindustriis istoriis mandzilze kvelaze cnobil avtomobilad.

misi sabazo girebuleba sheadgenda 260 dolars, da sul ragac erTi tslis ganmavlobashi gakiduli iko 11 aTasi aseTi manqana. zustad model
T-s gamochenam amcno piradi transportis ganviTarebashi axali eris dasatskisi.

fordis avtomobili advili samarTavi iko, igi ar iTxovda rTul teqnikur momsaxurebas da sheedzlo soflis gzebze gadaadgilebac.

am momentidan avtomobili masobrivi moxmarebis sagnac iqca, romelze moTxovnac mudam izrdeba.
amave dros
Model Т-s bazaze iqmneba manqanebi sxvadasxva danishnulebiT: pikapebi, avtomobilebi patara tvirTis gadasatanisTvis, sastsrafo daxmarebis manqanebi, avtofurgonebi da patara avtobusebi.

Ford T делался и в варианте военной скорой помощи.)
Ford T делался и в варианте военной скорой помощи.


imisaTvis rom daekmakofilebinaT momxmareblebis mzardi moTxovnilebebi, da aseve mtsarmoeblurobis gazrdisaTvis,
Ford-ma pirvelad danerga Tavis tsarmoebashi konveiri, romelic mTeli dgis ganmavlobashi erTidaimave operacias asrulebda da amasTan erT adgilze idga. rezultatshi kovel 10 tsamshi konveiridan chamodioda erTi Model Т, xolo modzravi konveiri iko siaxle, romelmic industriuli evoluciis mnishvnelovan natsilad iqca.
1919 tsels henri fordma da misma vajma edselma
(Adsel Ford) gamoiskides datsesebulebis aqciebi sxva aqcionerebisgan 105 568 858 dolarad da firmis erTaderT mflobelebad iqcnen. imave tsels edselma mamisgan miigo kompaniis prezidentis posti, romelsac ikavebda sicocxlis bolomde 1942 tslamde. shvilis male gardacvalebis gamo henri fords moutsia isev kompaniis sachesTan dabrunebuliko.

Ford Fordor Deluxe в своё время был очень популярен.
Ford Fordor Deluxe в своё время был очень популярен.


1927 tsels gamoshvebuli modeli
A iqca kompania Ford-is pirvel avtomobilad ovaluri emblemiT radiatoris gisosebze . 50 -iani tslebis bolomde fordis avtomobilebi gamodiodnen chvenTvis kargad nacnobi muqi-lurji nishniT. imis miuxedavad rom ovaluri nishani Ford-is oficialur emblemad iko migebuli, igi 70 ian tslebamde ar ukeTdeboda avtomobilebs.
cxovrebis stsrafi tempi mudam iTxovda simdzlavris momatebas da unikaluri teqnologiebis danergvas. drois riTmshi ganviTarebuli ,
Ford Motor Company mzad iko Tavisi bolo migtsevebi echvenebina.
1932 tslis 1 aprils kompaniam sazogadoebas tsarudgina
V-tipis 8 cilindriani dzrava. Ford iqca pirvel kompaniad , romelmac moaxerxa gamoeshva monoliTuri 8 cilindriani bloki. avtomobilebi aseTi dzravebiT didi xniT iqcnen praqtikuli amerikelebis favoritebad.

Уж не с Ford Fairlane скопировали нашу «Чайку»?
Уж не с Ford Fairlane скопировали нашу «Чайку»?


1934 tsels soflis fermebshi da msxvili qalaqebis quchebshi gamochnda
Ford-is satvirTo avtomobili, romelic agchurvili iko bolomde damTvrebuli dzraviT.
am droisTvis aqtualobas idzens usafrTxo avtomobilis problema. henri fordi am Temasac ar tovebs ukuradgebod. mis qarxnebshi pirvelad itskeben usafrTxo minebis tsarmoebas, midis mudmivi mushaoba adamianis sicocslisTvis riskis shemcirebaze -- adamianze zrunva kovelTvis iko da dgemde rcheba kompaniis saerTo politikis dziriTad aspeqtad. avtomokvarulebi da rigiTi moqalaqeebi uxvad uxdian
Ford-s aseTi amagisTvis.
cnobili marka ara mxolod amerikashia popularuli, aramed mTel msoflioshi. am droisTvis
Ford-s gaachnia qarxnebis da magaziebis farTo qseli mTeli amerikis masshtabiT, xsnis filialebs evropashi da ruseTshi. aTasobiT avtomobili poulobs sakuTar patrons mTel msoflioshi. marka gaxda saxalxo.
1945 tslis seqtembershi henri fordma uflebamosileba gadasca ufros shvilishvils - henri ford II-s. 1946 tsels henri ford ufrosi dajildovebuli iko
premiiT avtotsarmoebashi shetanili tsvlilisaTvis , xolo amave tslis bolosken amerikis navTobis institutma (American Petroleum Institute) mas gadasca oqros medali damsaxurebebisaTvis sazogadoebis tsinashe.

Культовый Ford <nobr>F-100</nobr> подсадил бесчисленное количество американцев на любовь к пикапам, которая не угасает и по сей день.
Культовый Ford F-100 подсадил бесчисленное количество американцев на любовь к пикапам, которая не угасает и по сей день.


henri fordi gardaicvala sakuTar saxlshi dirbonshi 83 tslis asakshi 1947 tslis 7 aprils. ase damTavrda
Ford Motor -is istoriis mTeli epoqa, romelic misi shemqmnelis gardacvalebismiuxedavad aqtiur ganviTarebas ganagrdzobda.
shvilishvili girseulad agrdzelebda sakuTari papis saqmeebs. 1948 tslis 8 ivniss modeli
1949 tslis Ford -is modeli sazeomod iko tsarmodgenili niu-iorkis gamofenaze. misi mTavari ganmasxvaveblebi iko - momrgvalebuli gverdiTi panelebi, damoukidebeli tsina tsamkvani Tvlebi da ukana gverdiTi minebi, romlebic igeboda.
dzaris da frTebis integracia iko siaxle, romelmac saavtomobilo dizainshi standartebi gansazgvra. 1949 tsels
Ford-ma gakida daaxlovebiT milionamde aseTi avtomobili, da miagtsia 1929 tslidan mokolebuli kvelaze magal machvenebels gakidvebis mxriv.
uzarmazari sistsrafiT izrdeba kompaniis mogebac. aman miikvana mtsarmoebluri agchurvilobis gazrdisaken: axali satsarmoebi da amtskobi qarxnebi, gamosacdeli poligonebi, injinerul-gamosakvlevi laboratoriebi.

Легендарный Ford Thunderbird — один из самых шикарных спортивных автомобилей тех лет.
Легендарный Ford Thunderbird — один из самых шикарных спортивных автомобилей тех лет.
gaiTavisa ra axali saqme: finansuri biznesi - Ford Motor Company, dazgveva - American Road Insurance Company, natsilebis avtomaturi shecvla - Ford Parts and Service Division, eleqtronika, kompiuterebi, kosmiuri teqnologiebi da sxva mravali.

da bolos 1956 tsels Ford Motor Company iqca gia saaqcio sazogadoebad. amjamad kompanias daaxlovebiT 700 000 aqcioneri hkavs.
60 ian tslebshi kompaniis kuradgebis centrshi agmochnda axalgazrdoba. sazogadoebis gantskobis shesabamisad, fordma stsrafad moxadina sakuTari tsarmoebis orientaciis shecvla xelmisatsvdomi sportuli avtomobilebisken, romelic gankuTvnili iko axalgazrda mkidvelze.
zustad mashin 1964 tsels, makureblis samsjavroze tsarmodgenili iko
Mustang. siaxlis mnishvnelovani gansakuTrebuloba mdgomareobda axali dzravis gamokeneba, romelshic ori agregati erTiandeboda - transmisia da tsamkvani xidi. sxvebisgan mas aseve garegnuli iersaxe ganasxvavebda - 50-60 iani tslebis dizainis Tanamedrove tendenciebis originaluri shertskma.

Названный в честь боевого самолёта <nobr>P-51</nobr>, Ford Mustang стал настоящим хитом и прародителем целого класса спортивных автомобилей.
Ford Mustang- romelic sabrdzolo TviTmfrimavis P-51-is sapativcemulod daerqva iqca namdvil hitad da sportuli avtomobilebis mTeli klasis fudzemdeblad.
 


aseTi mtsvave interesi rogoric am avtomobilma gamoitsvia ar gamoucheniaT modeli
А dan mokolebuli. pirvel 100 dgeshi gakiduli iko 100 000 oTxadgiliani Mustang-is avtomobili. kompaniis shemosavlebma kvela tsinastsar gaTvlili rezultatebi gadafara.

tsarmatebiT frTebshesxmuli Ford-is specialistebi agrdzeleben originaluri dizainis sheqmnas, ikeneben ra kvelaze novatorul tendenciebs avtomobilis tsarmoebashi. maTi mushaobis shedegia Corina da furgoni Transit.
magram
Ford Motor Company-s Tanamshromlebs ara marto mogeba ainteresebdaT. grdzeldeba usafrTxod mgzavrobisTvis brdzolac.

Ford GT40 выигрывал <nobr>24-часовую</nobr> гонку в <nobr>Ле-Мане</nobr> 4 раза, прервав гегемонию болидов Ferrari.
Ford GT40 ma moigo le-manis 24 saaTiani bol 4 jer , da Ferrari-s bolidebis harmonia shekveca.

amgvarad 1970 tsels fordi iqca seriul mtsarmoeblebs shoris pirveli romelmac danerga tsina Tvlebis diskuri muxruchebi.

1976 tslidan fordis legendaruli ovaluri emblema lurji foniT da vercxlisferi asoebiT ukeTdeba kompaniis absoluturad kvela avtomobils, imisaTvis rom msoflios nebismier qvekanashi advilad sheimchneodes
Ford-is produqcia.

Комфортный и экономичный Ford Taurus был признан «автомобилем года» в США и стал бестселлером.
komfortuli da ekonomiuri  Ford Taurus -i ”tslis manqana”-d agiares ashsh-shi da bestselerad iqca.

mtsvave konkurenciis pirobebshi , gansakuTrebiT iseTshi rogorc bolo periodshi sheinishneba, Ford-is specialistebs ubidzgebs sheitanon axali teqnologiebi sxva kuTxiTac - gansakuTrebuli kuradgeba eqceva satsvavis ekonomias. dizainerebis miznad gadaiqca msoflio lideroba bazris sashualo da tsarmomadgenlobiT segmentebshi . rezultatshi gachndnen Ford Taurus da Mercury Sebale.
aucilebelia aginishnos, rom
Taurus iqmneboda rogorc avtomobili, romlis koveli detalic srulkofilemabdea mikvanili. dzalisxmevam Tavis nakofi gamoigo - Taurus-i 1986 tslis avtomobilad iqna michneuli, xolo erTi tslis shemdeg iqca bestseleri amerikashi.

Ford Mondeo со временем стал заменой Ford Scorpio, хотя поначалу и уступал ему в размерах.
Ford Mondeo drodadro  Ford Scorpio-s shemcvlelad iqca, Tumca Tavidan zomebshi chamorcheboda.

Ford -is morig siaxled iqca Mondeo, aseve saxeshecvlili Mustang. 1994 tslis magaliTebad aseve iqcnen Ford Espire da mikroavtobusi Windstar.
shemdgomshi chrdilo amerikam ixila srulkofili Ford Taurus da Mercury Tracer, romelmac pirvelad moaxdina cvlilebebis demonstrireba avtomobilebis dizainshi, igi bazarze gamochnda 80-iani tslebis boloshi. evropashi aseve tsarmodgenili ikvnen saxeshecvlili
F-seriis pikapi, axali Fiesta da miniveni Galaxy.

Ford Galaxy построен на одной платформе с Volkswagen Sharan и Seat Alkhambra, да и внешние отличия можно пересчитать по пальцам.
Ford Galaxy -sheqmnilia erT platformaze Volkswagen Sharan-Tan da Seat Alkhambra-Tan erTad, da garegnuladac gansxvaveba TiTebze chamosaTvlelia.

kompaniis mTavar miznad iqca sakuTari produqciis srulkofa tsarmoebashi xarjis shemcirebis pirobebshi. rezultatad iqcnen msoflio masshtabis avtomobilebi.

amjamad mTel msoflioshi ikideba 70 sxvadasxva modelis manqana, romlebic sheqmnilia Ford, Lincoln, Mercury, da Aston Martin -is markebis qvesh. Ford-s aseve gaachnia Mazda Motor Corporation-is daKia Motors Corporation-is aqciebis tsilic.

Ford Focus, сменивший на конвейере модель Escort, обрёл бешеную популярность ещё до старта производства, заставляя российских граждан выстаивать в годичных очередях.
Ford Focus,romelmac konveirze shecvala modeli Escort, moipova didi popularoba jer kidev tsarmoebis datskebamde , ruseTis moqalaqeebi mis rigshi tslobiT idgnen.

9 июля 2002 года в городе Всеволжск Ленинградской области официально открыт новый завод Ford Motor Company полного производственного цикла.

2002 tslis 9 ivliss leningradis mxaris qalaq vsevoljskshi oficialurad gaixsna Ford Motor Company-s sruli mtsarmoebluri ciklis qarxana.

saitebi.ge
Verisign, Visa/mastercard Nova Technology, PayBox TerminalsNova Technology, PayBox Terminals Build on ProService CMS
ancient world wonders
Exec. - 0.0187