DRIVE.GE News.Drive.GE Drive.GE
     Register now : Forgot password
  Contact form
 
http://auto.drive.ge newcars http://news.drive.ge http://prava.drive.ge vin.drive.ge http://games.drive.ge vin.drive.ge  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
avtomobilebi da maTi emblemebi...

 

1 

mogexsenebaT kvela Tundac dzalian mcire avtomtsarmoebels, romelic dges avtoindustriis natsilia, sakuTari istoriaa gaachnia, romelma istoriamac isini dgemde moikvana. mcire mtsarmoeblad da gamomgoneblad dabadebuli kompaniebis umetesoba, dges gigantur kompaniebad iqcnen, romlebic tslis ganmavlobashi asobiT aTas an milionobiT avtomobils kidian. garda gansxvavebuli tsarsulisa, kvela avtomobils gaachnia 1 nishani, romelic mas sxva brendebisgan erTi shexedvisTanave gaarchevs da es erTi ram kompaniis emblemaa. albaT gainteresebT maTi tsarmoshobis istoria da zogadad maTi shinaarsi. mocemul statiashi chven stsored amis shesaxeb visaubrebT, ase rom am sakiTxiT dainteresebilma mkiTxvelma agnishnulis gasagebad statiis kiTxva unda ganagrdzos. 

ABARTH

Abarth-i, romelic Fiat-is sportul divizions tsarmoadgens, tsarmoshobiT avstralieli, magram italiashi mogvatse cnobili dizaineris Karl Abarth-is mier 1949 tsels iqna daarsebuli. misi logo ramodenime komponentisgan shedgeba, romelsac Tavze kompaniis saxeli atseria. Tu daakvirdebiT logos dziriTadi mokvaniloba fars tsarmoadgens, rac shinaarsobrivad dzalis manishnebelia. kompaniis saxelis qvemoT mocemuli sami feri, mtsvane, TeTri da tsiTeli italiis droshas tsarmoadgens, gamomdinare iqidan, rom Abarth-i, 
rogorc brendi, italiis qalaq turinshi daibada. rac sheexeba logoze moTavsebul didi zomis moriels, igi damaarseblis, Karl Abarth-is astrologiur nishans, tsamoadgens (radgan karl abarti 1908 tslis 15 noembers iko dabadebuli). tsiTeli da kviTeli ferebi kompaniis mier, rboliebisTvis shercheul ferebs nishnavs. ufro zustad rom vTqvaT, rbolebshi monatsile Abarth-is avtomobilebi, dziriTadad am ferebiT iko gaformebuli. 

1

ALFA ROMEO

Alfa Romeo gaxlavT italiuri avtomtsarmoebeli, romelsac isev da isev Fiat-i flobs. alfa tsarmoadgens brends, romlis emblemac, saukunis ganmavlobashi ramodenimejer sheicvala, Tumca misi shinaarsi da dziriTadi monacemebi ar shecvlila. Alfa Romeo-m, rac italiurad ixsneba rogorc, Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (inglisurad Lombard Automobile Factory, Public Company), pirvelad logo 2010 tsels, Romano Cattaneo-sgan miigo. Tu daakvirdebiT mis mrgvali formis emblemaze mocemulia balaxis gveli, romelsac pirshi adamiani hkavs. gvelis es asxeoba dzveli italiuri dinastiis Visconti-s droshidan aris gadmogebuli da Alfa-s logoze is oponentebTan brdzolis unaris qonas agnishnavs. Cattaneo mrgvali emblemis marcxena mxare tsiTeli jvris gamosaxulebiT sheavso, romelic man qalaq milanis droshidan gadmogo. rac sheexeba emblemis garshemo moTavsebul kvandzebs, isini kataneom kidev erTi italiuri dinastiis, Savoia-s droshidan aigo. 

1

1 1 1

AUDI

brendi romlis logoc 4 tsrisgan shedgeba, sheidzleba iTqvas rom germanul mtsarmoeblebs shoris erT-erTi kvelaze tsarmatebuli brendia. Audi-s logos Tqven msoflios masshtabiT uamrav adgilze naxavT, romelsac milionobiT gakiduli avtomobili atarebs. sakmaod didi shinaarsis da tsarsulis mqone logoze gamosaxulia 1932 tsels gaerTianebuli 4 germanuli brendis Audi-s, DKW-s, Horch-is da Wanderer-is gaerTianeba. garda amisa audis logosTan dakavshirebiT arsebobs kidev erTi versia. agnishnuli versia gvartsmunebs, rom audis logo, 4 brendis gaerTianebamde gacilebiT adre sheiqmna da rom is olimpiur TamashebTan udides kavshirshia, Tumca bolos naTqvami versia dzalian saechvo da ararealuria. cvlilebebis TvalsazrisiT gamonaklisi arc Audi-a, romlis logomac ramodenimjere sheicvala saxe, Tumca ara shinaarsi. kompaniis logo bolos 2009 tsels sheicvala, Tumca dzalian umnishvnelod.

1

1

BMW

Bayerische Motoren Werke, inglisurad Bavarian Motor Company – BMW gaxlavT kvelasTvis kargad nacnobi, erT-erTi kvelaze farTod tsarmoebadi mdidruli brendi. man sicocxle 1913 tsels daitsko da misi dziriTadi danishnuleba saaviacio dzravebis tsarmoeba gaxldaT. kompaniis logoc stsored mis udzveles tsarsulzea dafudznebuli, Tumca am shemTxvevashic logos shinaarsis ramodenime versia arsebobs. erT-erTi versiis Tanaxmad, mrgval logoshi moTavsebuli TeTri feri sahaero xraxns (igive propelers), xolo lurji feri cas tsarmoadgens, es ki ra Tqma unda pirdapir ukavshirdeba kompaniis pirvelkofil saqmianobas, saaviacio dzravebis msheneblobas. meore versiis Tanaxmad, kompaniis logo tsarmoadgens bavariis droshis ferebs, romelic kompaniam Tavisi samshoblos sapativcemod daaxata logos. ra Tqma unda shegidzliaT nebismieri versiis gjerodeT, Tumca pirveli maTgani ufro logikuria. 

1

1

1

BUICK

Buick-i (romelsac meorenairad American symbol-sac utsodeben) gaxlavT amerikuli avtomtsarmoebeli, romlis istoriac 1903 tslidan itskeba da ukavshirdeba tsarmoshobiT shotlandiel, magram detroitshi mogvatse cnobil gamomgonebels David Dunbar Buick-s. avtomtsarmoeblis logo istoriis ganmavlobashi ramodenimejer sheicvala, Tumca dziriTadi cvlilebebi man 20-e saukunis meore naxevridan miigo. 60-ian tslebshi kompaniis avtomobilma miigo 3 fariani emblema, romelic 3 axali modelis LeSabre, Invicta da Electra-s gamoshvebas ukavshirdeboda. 1975 tsels zemoT agnishnuli logo sheicvala da mis emblemas qori daexata, rac im droisTvis sitkva "Happy-s" agnishnavda. mogvianebiT kompaniam shotlandiuri farebiT gamosaxuli emblema daabruna, 21 saukuneshi ki es farebi "gauferulda". 

1

CADILLAC

amerikuli kompaniis "Cadillac-is" saxelic da logoc aristokrats Antoine de La Mothe, Seigneur de Cadillac-s ukavshirdeba, Tumca jeneral motorsis patronobis shedegad, kompaniis logom ramodenimejer ganicada cvlileba. Antoine de La Mothe, Seigneur de Cadillac (Sir of Cadillac) gaxldaT adamiani, romelmac 1701 tsels daarsa qalaqi Fort Pontchartrain-i, romelic shemdgomshi avtotsarmoebis qalaqad Detroit-ad iqca. 1998 tsels Cadillac-ma miigo axali logo, romelic shinaarsiT sitkvebs "art da science-s" nishnavda. droTa ganmavlobashi axali logoc daixvetsa da masze agnishnuli 6 chiti, gvirgvini da tsartserebi tsarsuls chabarda. kadilakis logos saboloo saxe 2002 tsels iqna tsarmodgenili da is dgemde ucvleli rcheba.

1

1

CHEVROLET

mashin rodesac Tqven shesadzlo variants edzebT, Tu saidan tsamrmoishva shevroletis "plius' emblema, getkviT, rom arsebobs misi tsrmoshobis 2 versia. pirveli maTganis Tanaxmad, William C. Durant-ma, romelic General Motors-isa da Chevrolet-is dmaarsebelia, logos dziriTadi mokvaniloba shvedeTis droshidan gadmoigo, romelic man pirvelad safrangeTis erT-erT sastumroshi naxa. meore versiis Tanaxmad es logo pirvelad viliamis meuglem naxa gazeTshi, romelic shemdgom kompaniis emblemad iqna gamokenebuli. ra Tqma udna iseve rogorc kvela avtomtsarmoeblis logo, shevis logomac ganicada cvlilebebi, dges-dgeobiT ki misi metalisferi pliusis msgavsi logo, garshemo qromirebulia. 

1

Fiat

kvelaze didi italiuri avto korporacia, romlis saxelic Fabbrica Italiana Automobili Torino-s (Italian Automobile Factory of Turin) nishnavs, 1899 tsels italiel gamomgonebelTa jgufis mier chamokalibda, romelsac mogvianebiT direqtoris ampulashi Giovanni Agnelli meTaurobda. sakontrolo aqciebi Agnelli-m sul ragac $400 dolarad sheidzina (rac dges $10,000-15,000 dolaris tolia). Tavad kompania mas shemdeg dzalian gaizarda da dges aTobiT miliardi dolaris qonebas tsarmoadgens. logos axsna albaT dzalian martivia, radgan ramodenimejer migebuli umnishvnelo cvlilebebis shemdeg, is ubralod kompaniis sruli saxeltsodebis abreviaturaa.

1

FORD

nebismier odnav mcodne avtomokvaruls rom hkiTxoT Tu visi daarsebulia kompania Ford-i, pasuxad miigebT amerikeli gamomgoneblis Henry Ford-is saxels da gvars, Tumca dzalian cota avtomokvarulma icis is, rom Ford-i, henrisTvis daarsebuli mesame kompania iko, romelmac 2 tsarumatebeli cdis shemdeg, ganviTareba da popularoba hpova. dges fordi erT-erTi kvelaze dzlieri kompaniaa, rac 2009 tsels damtkicda kidevac, rodesac kompaniam krizisi, saxelmtsifos daxmarebis gareshec ki uproblemod dadzlia da metic, kidev ufro ganviTarda. rac ar unda gasakviri ikos, kompaniis logos dizaini henri fords ar ekuTvnis. Harold Wills-i gaxldaT adamiani, romelsac sakuTari mbechdavi kompania gaachnda da xshirad exmareboda Henry-s. rodesac fordma axali kompaniis logoze fiqri daitsko, haroldma sakuTari Tavisi sabechdi agchurvilobiT emblemis dizaini sheqmna, romelshic man biznes kartebisTvis gankuTvnili dizainis foni da gaformebebi gamoikena. amis shemdeg haroldma zemodan martivad, henris gvari "Ford" daatsera. droTa ganmavlobashi saxecvlili emblemis arsi, saukunis mandzilze ucvleli darcha, dges ki mas ovaluri forma aqvs, sadac lurjze TeTriT kvlav "Ford" tseria. 

1

Ferrari

nebismierma avtomokvarulma, mcodnem Tu ucodinarma icis, rom avtotsarmoebashi arsebobs italiuri brendi, saxeltsodebiT Ferrari-i romelic super-avtomobilebis keTebashi erT-erTi saukeTesoa. ramodenime kompaniis msgavsad, italiuri brendis logos sheqmnis ramodenime versia arsebobs. pirveli versiis Tanaxmad, italiur droshasTan erTad, kviTel fonze daxatuli shavi cxeni, pirvel msoflio omshi monatsile gamanadgureblis pilots, Francesco Baracca-s ukavshirdeba, romelsac gamanadgurebelze cxenis logo exata. piloti romelmac brdzolashi Tavi gamoichina, feraris mier gakeTebul videoshic aris nachvenebi. rac sheexeba meore versias, mis Tanaxmad, logo germanel pilots ukavshirdeba, romelic brdzolashi daigupa. Tavismxriv es porshes logosac ukavshirdeba, romelsac aseve cxeni axatia, Tumca mere versia nakleb realuria. 

1

HYUNDAI

 "Hyundai" romelic mshobliur enaze, anu koreulad Tanamedroves nishnavs, 1947 tsels chamokalibda rogorc konstruqciuli kompania, odnav mogvianebiT ki kompaniam avtomobilebis tsarmoebac daitsko. koreuli avtomtsarmoeblis emblema erTis mxriv sakmaod martivi asaxsnelia. mis ovalur formas shignidan saxeltsodebis pirveli aso "H" avsebs, magram kvelaferi ese martivi namdvilad ar aris. ovali romelic meores hiundais dro da dro aziashi gafarTovebad bizness, kompaniis gafarTovebul sazgvrebs nishnavs, xolo odnav tsaqceuli "H" or adamians, romlebic xels arTmeven erTmaneTs. logos aseTi mokvaniloba 2 natsilisgan shedgeba, gamkidveli da mkidveli, romlebic urTierT kmakofilebis nishnad erTmaneTs xels arTmeven.  

1

JAGUAR

Jaguar-i gaxlavT britanuli avtomtsarmoebeli, romlis logoc zogierTi kompaniis msgavsad advili asaxsnelia. Tu iaguaris avtomobilebisTvis sadme Tvali mainc mogikravT, sheamchnevT mis kapotze tsamochimul gareuli cxovelis, iaguaris emblemas. sakmaod originaluri emblema, sakmaod efeqturic aris. Tu ratom hqvia kompanias Jaguar da ramdenad ixdens avtomobili mis velur saxeltsodebas, amas Tqven mxolod misi tarebis shemdeg gaigebT. albaT skolis periodshi kvela chvenganma istsavla Tu rogori stsrafi da veluri shesadzleblobebi gaachnia zemoT agnishnul velur katas. misi emblemis avtomobilze moTavseba ki mis did shesadzleblobebze da magal performansze miuTiTebs. 

1

KIA

samxreT koreul kompania KIA Motors-s, tsiTlad shegebil ovalur emblemaze, kompaniis 3 asoiani saxeli atseria. erTi shexedviT es shesadzloa ubralo logod mogechvenoT, magram mas sxva mnishvnelobac gaachnia. gavkoT sitkva 2 natsilad. pirveli natsili anu "KI" koreulad dabadebas/agmocenebas nishnavs, xolo aso A, aziis kontinentis laTinuri dasaxelebis pirveli asoa. aseTi konteqstiT saxelis mnishvneloba "arise from Asia-s" nishnavs, romlis qarTuli shesatkvisia "dabadebuli aziashi".

1

LAMBORGHINI

logo romelic italiuri Lambo-ebs amshvenebs, (ar aqvs mnishvnloba cecxltsakidebulebs Tu karg mdgomareobashi mkofs), tsarmoadgens shav ferze daxatul matadorTan mebrdzol xars. gagikvirdebaT da italiuri tsarmoshobis superqarebs, tsinaprebad traqtorebi hkavdaT, romlebic TavianT saqmeshi iseTive tsarmatebulebi ikvnen, rogorebic dges lamborjinis avtomobilebi arian. rac sheexeba xaris gachenas emblemaze, Tanamemamule Karl Abart-is (Abarth-is damaarseblis) msgavsad, Ferruccio Lamborghini-m kompanias Tavisi gvari daarqva, mis emblemaze ki Tavisi zodiaqos nishani, kuro (igive taurusi) gamosaxa.  agsanishnavia isic rom savaraudod shemqmnelTa "patriotizmis" gamo, italiuri tsarmoshobis superqaris amosacnob nishans, italiis drosha ar gaachnia. 

1

MAZDA

hiroshimuli kompania Mazda-s sakmaod shoreuli istoria gaachnia. brendi 1920 tsels tsarmoishva da mas shemdeg misma logom ramodenimejer sheicvala saxe, sabolood ki man sul sxva shinaarsi miigo. Tavdapirvelad misi logo ubralod kompaniis saxels tsarmoadgenda. shemdgomshi igi ganviTarda da 3 horizontaluri xaziT shedgenil ucnaur M asos hgavda. kidev garkveuli drois shemdeg agnishnuli aso ufro daixvetsa. dges is mfrinavi chitis frTebs da formebs mogagonebT, Tumca ar unda agerioT, radgan iaponelTa chanafiqrshi es chiti laTinuri "M" asoa, romelic kompaniis mmarTvelTa azriT, Mazda-s brends shoreul momavalshi gadaafrens. 

1

1

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz gaxlavT msoflio avto industriashi kvelaze didi istoriis mqonde da dges-dgeobiT erT-erTi kvelaze ganviTarebuli germanuli brendi. misi daarseba 3 unichieres germanel injiners (Daimler-Motored-Gesellschaft) DMG-s damaarseblebs, Gottlieb Daimler-s/Wilhelm Maybach-s da Benz & Cie-s damaarsebel Karl Benz-s ukavshirdeba. amaT shoris etlze dzravis damagrebis idea TiTqmis erTdroulad gachnda, Tumca bencma patenti kvelaze adre, 1886 tsels miigo, daimlerma da maibaxma ki odnav mogvianebiT. stsored am adamianTa tskalobiT daitsko da ganviTarda shemdgomi avtotsarmoeba. bevri axsna agar unda imas, rom kompaniis saxelshi stsored am adamianTa gvarebi figurirebs. miuxedavad imisa rom gasagebia Daimler AG-s saxelis tsarmoshoba, gasagebia avtomtsarmoeblis saxelshi Benz-is gvari, shesadzloa gachndes kiTxva, saidan movida germanuli brendis saxelshi, laTinuri qalis saxeli "Mercedes" ?. es saxeli mokled rom vTqvaT avstriel vachars, emil ielineks ukavshirdeba, romelmac sportuli mersedesis shesaqmnelad uamravi modeli ikida da amiT gaamdidra kompaniis biujeti. aseTi tsinsvlis shedegad kompanias misi 10 tslis qalishvilis, Mercedes-is saxeli etsoda. rac sheexeba 3 qimian varskvlavs, romelic brendis avtomobilTa kapotebs amshvenebs, tsarmoadgens Daimler-is mier erT-erT gia baraTze, Tavis saxlze daxatul varskvlavs, romelsac man aseTi ram miatsera - "this star would one day shine over (his) own factory to symbolize prosperity." Tavad varskvlavi Tavismxriv sxva shinaarsis aris. igi gamoxatavda daimleris ambicias, etsarmoebina mitsaze, tskalshi da haershi modzravi avtomobilebi. droTa ganmavlobashi logom ramodenimejer sheicvala saxe da adgilmdebareoba, Tumca shinaarsi kvlav igivea. 

1

1

Mitsubishi

Yataro Iwasaki-s mier daarsebuli iaponuri avtomtsarmoebeli Mitsubishi, gaxlavT im brendTagani, romlis emblemis tsarmoshobis shesaxeb uamravi sxva da sxva, magram araoficialuri versia arsebobs. zogierT tskaroze dakrdnobiT, "mitsu" "bishi" iaponurad 3 (micu) briliants (bishi) nishnavs. am versiis realuroba shesadzlebelia gamomdinare iqidan, rom logos tsatsvetebili formis 3 erTnairi figura axatia. zogierTi informaciis Tanaxmad, 3 figura kompaniis dziriTad maxasiaTeblebs, "shemdzleobas", eTikurobas da komunikabelurobas agnishnavs. rac sheexeba bolo mesame versias, micubishis logo gemis propelers unda agnishnavdes, rac tsarsulshi kompaniis pirveli da dziriTadi saqmianobac gaxldaT. 

1

PORSCHE

1931 tsels daarsebuli shtudgarduli koncerni Porsche, msoflioshi erT-erTi kvelaze sportuli avtomtsarmoebelia, romlis istoriac genialur injiners, Ferdinand Porsche-s ukavshirdeba. misi logo tsarmoadgens dasavleT germaniashi, Baden-Württemberg-is droshas, romlis dedaqalaqadac, im droisTvis qalaqi Stuttgart-i miichneoda, romelsac ra Tqma unda Tavisi drosha gaachnda. viurtembergis da shtudgardis gaerTianebam tsarmoshva axali drosha/logo, romelsac Tavze kompaniis saxeli Porsche daetsera. ra Tqma unda droTa ganmavlobashi porshes logomac ganicada garkveuli cvlilebebi da dgemde maqsimalurad galamazebuli da daxvetsili saxiT movida. 

1

1 1

PEUGEOT

 kompaniaTa logoebze saubrisas, unda aginishnos, rom franguli tsarmoshobis Peugeot-s sakmaod saintereso istoria da mnishvneloba gaachnia. Emile Peugeot-is mier daarsebulma kompaniam, pirveli avtomobili 1891 tsels gamoushva da mas lomis logo miaxata. msgavsi formis lomis logo pirvelad 1847 tsels, iuvelir-oqromchedelma, Justin Blazer-ma sheqmna. mas shemdeg logom uamravi axali saxe miigo, Tumca dakunTuli lomis profilze dizainerebma gansakuTrebiT izrunes 1998-2002 tslebshi. aqve getkviT rom aseTi emblemiT agchurvili avtomobilebis devizi, simdzlavre da balansia, xolo mis qvemoT moTavsebuli lurji foni aris is feri, romel fershic kompania Tavis momavals xedavs.

1

1

RENAULT

Renault-i romelic dges-dgeobiT, erT-erTi kvelaze didi avto aliansis tsevria, (Nissan-Tan), logo sul mcire 10-jer mainc sheicvala. saxeltsodebad kompania Tavisi damaarseblis Louis Renault-is da misi dzmebis, Ferdinand-is da Marcek-is gvars atarebs, xolo misi logo, iaponuri micubishis msgavsad briliantis agmnishvnelia. droTa ganmavlobashi briliantis mokvanilobam ganviTareba hpova da damrgvalda, ufro ganviTarda 2007 tsels ki mas fonad kviTeli feri daemata, romelic kompaniis mesveurTa xedvashi, xarisxis agmnishvneli feria. 

1

1

SKODA

chexuri avtomtsarmoebeli romelic dges udidesi saavtomobilo korporaciis, germanuli VW Group-is shemadgenlobashia, Tavdapirvelad velosipedebs atsarmoebda. kompaniis logoze daxatuli frTebiani isari Tavdapirvelad namdvilad ar gvxvdeboda, Tumca 20-e saukunis meore naxevarshi man shkodas emblema daamshvena. mas shemdeg 90-ian tslebshi logos kidev 2 axali feri, shavi da muqi mtsvane daemata, rac Tavisi shinaarsiT kompaniis 100 tslis iubiles da garemoze mzrunveli kompaniis agmnishvnelia. 

1

SUBARU

Subaru ar dabadebula rogorc avtomtsarmoebeli. misi tsinapari kompania avia gamanadgureblebs atsarmoebda, romlebic 2-e msoflio omshi sakmaod tsarmatebulad ibrdzodnen, xolo avtomobilis sheqmnis idea odnav mogvianebiT gachnda. saxeltsodeba iseve rogorc misi logo, varskvlavTa erT-erT gaerTianebas, eqvsvarskvlaveds agnishnavs, romelsac iaponurad SUBARU qvia. garda amisa logoze mokvanili varskvlavebi aseve agnishnaven devizs "gaerTianeba erTianobisTvis". am devizis arsebobis mizezi gaxlavT  5 kompania 
(Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo, Omiya Fuji Kogyo, Utsunomiya Sharyo da Tokyo Fuji Sangyo), romlebic tsarsulshi gaerTiandnen, raTa meeqvse, kvelaze dzlieri kompania, Fuji Heavy Industries sheeqmnaT, romelic avtomobilis logoze kvelaze didi varskvlavis saxiT aris tsarmodgenili. 

1

TOYOTA
kidev erTi iaponuri brendi, Toyota Motor Corporation-i gaxlavT giganturi avtomtsarmoebeli, romelic Kiichiro Toyoda-m 1937 tsels daarsa. ra Tqma unda kompaniis saxels da logos aranairi kavshiri ar aqvs, gachedil da uargis pdelebTan da kidev uamrav defeqtTan. kompaniis logo sheqmnilia 3 ovalisgan, romelTaganac, 2 toiotas momxmarebelTan karg urTierTobas da aseve laTinur aso "T-s" agnishnavs, romelic kompaniis saxeltsodebashi pirveli asoa. sxvebis msgavsad toiotas logomac ganicada cvlilebebi, Tumca misi dziriTadi arsi dgemde shenarchunebul iqna.

1

Volvo

Volvo gaxlavT kompania romelmac saxeli gaiTqva, rogorc usafrTxo da daculi avtomobilebis mtsarmoebeli. saxeltsodeba tsarmoshobili gaxlavT laTinuri sitkva "volvere-dan" rac inglisurad "to roll-s" nishnavs. shveduri kompaniis istoria 1927 tslidan itskeba, rodesac mas Assar Gabrielsson-i da Gustav Larson-i meTaurobdnen. logos shinaarsi sakmaod martivi da shinaarsiania. logoze agnishnuli tsretsiri isriT marjvena zeda kuTxeshi, agnishnavs rkinis dzvelebur logos. meores mxriv es logo "mamakacis" agmnishvnelic gaxlavT. rkinis mnishvneloba avtomobilis logoshi martivia. volvos avtomobilebi iseTive gamdzleebia, rogoric Tavad rkinaa. 

1

VOLKSWAGEN

Volkswagen-i msoflioshi erT-erTi umsxvilesi avtomtsarmoebeli gaxlavT, romelsac sakmaod didi tsarsuli da shinaarsiani saxelic gaachnia. kompania romelic tslis ganmavlobashi milionobiT avtomobils kidis, dgiTi-dge ufro popularuli xdeba da tsinsvlas ganicdis. 1937 tsels dabadebuli kompaniis damaarseblad, isev da isev Ferdinand Porsche-a michneuli, romelmac aseve kompania porshe daaarsa. logo shedgeba ori laTinuri vesgan, (zevidan aso V, qvevidan aso W), xolo Tavad kompaniis saxeltsodeba Volkswagen gansakuTrebuli shinaarsis gaxlavT. Volkswagen germanuli sitkva, ufro stsorad sitkvaTa kavshiri gaxlavT. sitkva "Volks" germanulad xalxs nishnavs, xolo
"wagen" avtomobils. logikuria am ori sitkvis gaerTianeba tsarmoshobs erT azrs, "saxalxo/xalxis avtomobili". 

1

1 

12507 
slrmclaren722 
+69 
+1 

For submit authorize first
saitebi.ge
Verisign, Visa/mastercard Nova Technology, PayBox TerminalsNova Technology, PayBox Terminals Build on ProService CMS
ancient world wonders
Exec. - 0.041