DRIVE.GE News.Drive.GE Drive.GE
     Register now : Forgot password
  Contact form
 
http://auto.drive.ge newcars http://news.drive.ge http://prava.drive.ge vin.drive.ge http://games.drive.ge vin.drive.ge  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
Models
News
Volkswagen Tiguan Test Drive

s  

qromirebuli tsin gamotseuli cxauri, shuashi emblemiT, chamuqebuli tsina mashuqebi da bamperze moTavsebuli nislsatsinaagmdego mashuqebi - es aris dgevandeli Volkswagen-is saerTo saxe da aseT dizainamde, kompaniis mcire zomis qrosoveri Tiguan-i, mxolod feisliftingis shemdeg mivida. ufro zustad rom giTxraT ganaxlebulma tiguanma miigo sruliad axali tsina bamperi, axali cxauri, axali tsina da ukana mashuqebi dgis diodebiT. is rac avtomobilshi kvelaze ucvleli datoves es misi zomaa, Tumca imedi viqonioT, rom axal Taobashi sivitsrovis da simciris problemebi agar iqneba.
s
shegaxsenebT rom tiguanis feisliftirebuli versia 2011 tslis martshi, jenevis avto shouze tsaradgines da misi gakidvebi am momentisaTvis mxolod germaniashi mimdinareobs. qarTul sadileroebshi am avtomobilis gakidva zafxulis bolomde unda daitskos. albaT dameTanxmebiT, rom kvela zemoT naxsenebi dizaineruli modernizacia sakmaod sasiamovno, Tanamedrove da misagebia aseTi klasis avtomobilebis mokvarulTaTvis, Tumca uamrav mkidvelshi da maT shoris uamrav mokvarulshic chndeba erTi kiTxva, mxolod dizaini sheicvala avtomobilshi ? ra aqvs am kompaqtur qrosovers kidev axali ? amasac axlave getkviT.

s 

feisliftirebul Tiguan-s aqvs uamravi axali, damxmare sistema, 3 axali dzravi da garkveuli cvlilebebi gadacemaTa kolofshi. pirvel rigshi imas getkviT, rom germanelebma kvlav datoves tsarmoebashi tsina tsamkvaniani versia, es ki ekonomiis mokvarulTaTvis sakmaod sasixarulo faqtia. meore rigshi unda giTxraT is, rom injinrebma gadacemaTa kolofi modzvelebulad chaTvales da 6 safexuriani avtomaturi gadacemaTa kolofi, axali Taobis DSG gadacemaTa kolofiT, romlis kvelaze didi pliusi aris axali hidrotransformatori, romelsac didi resursis migeba sheudzlia, ris shedegadac gadacemaTa kolofi met datvirTvas udzlebs, anu meti mbrunavi momenti gadaaqvs tsina da ukana Tvlebze. aqve davamateb rom axali Taobis DSG gadacemaTa kolofi imdenad kargi gamovida, rom is sakmaod mdzime tsonis Transporter-zec da Multivan-zec daakenes, ase rom axla ukve tiguans misabmelis Tavisuflad tarebac ki sheudzlia ise, rom sakuTar janmrTelobas ziani ar miakenos. 

s  

axla ki dzravTa gamas gadavxedoT da ufro datsvrilebiT shevitkoT mis shesaxeb kvelaferi. davitskoT dizelis dzravebiT, romlebsac cvlilebebi ar ganucdiaT, ufro zustad rom giTxraT TDI dzravebi kvlav 110, 140 da 170 cxenisdzalian variantebad ikofian. aseve ucvleli darcha 122 cxenisdzaliani 1.4 TSI dzravi, Tumca manamde arsebuli 150 cxenisdzaliani agregatis simdzlavre 10 cxeniT gaizarda da es ukanaskneli axla ukve 160 cxenisdzalas gamoimushavebs. rac sheexeba dzvel, erT-erT kvelaze gakidvad da sasurvel 2 litrian benzinis agregats, romelic qrosoveris kapotqvesh 170 cxenisdzalas tsarmoqmnida, sheicvala igive 2 litriani agregatiT, romelic 180 cxenisdzalas gamoimshavebs.

s 

2L TSI Engine 

miuxedavad zemoT naxsenebi sruliad sxva da sxva tipis dzravebisa, tiguanis dzravTa gama aq ar sruldeba, radgan mas kidev aqvs (am avtomobilisTvis kvelaze mdzlavri) isev da isev 2 litriani, 4 cilindriani benzinis dzravi, Tumca am shemTxvevashi dzravi turbirebulia, ris shedegadac is 210 cxenisdzalas tsarmoqmnis da avtomobili 0-100 km/sT-mde 7,8 tsamshi chqardeba. aqve shegaxsenebT, rom es igive dzravia rac axali Taobis Golf GTI-shi da Scirocco-shi devs.

s 

axla ki avtomobilis interiershi gadavinacvlod sadac sakmaod seriozuli da sasixarulo cvlilebebi chatarda, ufro gasagebad rom giTxraT, avtomobilis interierma imdeni cvlileba ganicada, rom axla aseTi kiTxvis dasmac ki shesadzlebelia, "ipoveT 100 gansxvaveba". feisliftirebul tiguans gaachnia axali sache, romelic man Golf-is meeqvse Taobisgan isesxa, aseve shecvlili aqvs sachis gilakebi, romlebic alxa ukve bevrad gemovnebiani, daxvetsili, Tanamedrove da rac mTavaria ufro praqtikulia. aseve sheicvala monacemTa dafa, romelsac uamravi axali sistema, axali disflei da axali meniu daemata, Tumca kvelaze mTavari is aris, rom interiershi sagrdznoblad gaizarda xarisxi, rac TiTqmis kvela detals sheexo. 

(imisaTvis rom Tavad mixvdeT da agiqvaT kvelanairi cvlileba avtomobilis interiershi, ixileT orive versiis foto, anu zemoT moTavsebulia feisliftirebuli variantis, interieris tsina natsili, mis qvemoT ki dzveli avtomobilis interieris tsina natsili.) 

s 

ganvagrdzoT cvlilebebze saubrai da getkviT, rom aseve odnav sheicvala savardzlebis mokvaniloba, shushebis asatsevi gilakebi, mashuqebis chamrTveli gilakebi, daemata klimat kontroli, axali marTvis sistemiT da sxva. rac sheexeba monacemTa dafas, sachis msgavsad isic golfis meeqvse Taobidan aris nasesxebi, ris shedegadac is ufro saintereso da lakonuri gaxda. kvela teqnologiur cvlilebaTa shoris, kvelaze saintereso da sasixaruli ki axali bortkompiuteria, romelic "frenis" dros informacias axal (ferad da gamokveTil) disfleize gvatsvdis. shegaxsenebT rom informacia dzvel versiashi monoqronul tsiTeli feris disfleize gamodioda, (romelic bolo fotoze kargad chans). 

ss 

axal kompaqtur qrosovershi audio sistema 3 natsilad ikofa, Tumca avtomobilshi, romlis testsac exla gTavazobT, agmochnda flagmanuri RNS 510 audio sistema, romelshic shedis navigaciis sistema, DVD da sensoruli monitori. rac sheexeba savardzlebs, maTi mdebareoba odnav sheicvala da dzvel modelTan shedaerbiT isini ufro vertikalurad akenia. savardzlebis aseT ganlageba am klasisTvis damaxasiaTebelic aris, Tumca aman shesadzloa erTi problema gamoitsvios da xangrdzlivi mogzaurobis dros, Tqveni xerxemali sashinlad dagalos. aseve agsanishnavia sachis ufro didi diapazoni, romlis meshveobiTac avtomobils ufro bevri adamiani moirgebs da Tavs komfortulad igrdznobs.
s
eleqtro savardzlebis da damatebiTi airbalishebis shedzenisaTvis, Tqven damatebiTi Tanxis gadaxda mogitsevT. aseve getkviT, rom damatebiT funqciebshi shedis axali savardzlebi, gamotseuli sportuli gverdebiT da ramdenime feris Alcantara-s tkavi. rac sheexeba qrosoveris farTs, am mxrivac mas kvelaferi rigze aqvs, radgan masshi daaxlovebiT 190-200 santimetri simaglis adamianic ki sakmaod Tavisuflad da komfortulad moTavsdeba, Tumca ra Tqma unda, rom is Tavis ufros dzmas Touareg-s farTiT ver sheedreba. radgan avtomobilis farTze da moculobaze chamovarda saubari, aqve getkviT, rom misi sabargulis zomebic sakmaod damakmakofilebelia, radgan savardzlebis chveulebriv mdgomareobashi kofnisas avtomobilis sabargulis moculoba 470 litrs sheadgens, xolo ukana savardzlebis gadatsevis shemTxvevashi sabargulis moculoba 1510 litramde izrdeba, rac sashualebas idzleva 2,5 metri sigrdzis nivTic ki uproblemod shevtioT avtomobilshi. minda giTxraT rom aseTi sivrce aseTi zomis qrosovershi dzalian didi ishviaTobaa. 

s 

rogoc mixvdiT bolo Taobis Golf-s da Tiguan-s bevri ram aqvT saerTo, erT-erTi maTgani ki feisliftirebul tiguanze aris adaftiuri shasi, DCC (Dynamic Chassis Control) romelic aqamde mxolod golfze ekena xolme. aseTi shasis daxmarebiT avtomobili bevrad dinamiuri, komfortuli da Tanamedrove gaxda, rashic kvelaze didi tsvlili, 2 milian Ohlins-is dakidebas miudzgvis, romelic agchurvilia eleqtromagnituri klapnebiT, rac avtomobils gamavlobas matebs. siaxlea isic rom dakidebis sistemis marTva axla Tqvenc shegidzliaT. sul avtomobilshi arsebobs 3 rejimi, Sport, Comfort da Normal. aqve getkviT rom samive rejimshi tiguani ufro sportulia, vidre komfortuli, Tumca dakidebis sport rejimshi gadakvanis shemdeg, ucbaTve igrdznobT mis kidev ufro sportul xasiaTs, romelic TiToeul kenchs gagrdznobinebT, sache ki bevrad mgrdznobiare gaxdeba. rac sheexeba amortizatorebis danarchen 2 rejims, isini raga Tqma unda, rom ufro komfortulia da shedarebiT xangrdzlivi marTvisTvis aris gankuTvnili. 

s 

qrosoverze vsaubrobT da aucileblad unda shevexoT mis gamavlobas. ramodenime xangrdzlivi testis shemdeg sheidzleba iTqvas, rom tiguani kvlav inarchunebs saxels, rogorc "arc ise cudi gamavlobis" qrosoveri. rejimshi Torque on Demand (bruni sachireoebisamebr), mbrunavi momentis garkveuli natsili gadaecema ukana tsamkvans. aseTi rejimi ufro xelsakreli, svel da gruntian gzazea. aqve getkviT rom am avtomobiliT ugzoobashi siarulisas aucileblad unda gqondeT charTuli dabuqsavebis satsinaagmdego sistema, radgan sakmaod dzlierma dzravma shesadzloa magali mbrunavi momentis dros utskinar mdgomareobashi "buqsaoba" daitskos, of roudshi ki es arasachiro faqtia.

s 

mocemul fotoshi tiguanma am agmarTze asvla ver shedzlo, Tumca amas Tavisi mizezebic aqvs. rogorc xedavT mcire zomis shemaglebul gorakze balaxia, romelic sveli iko, saburavebma ki sriali daitskes rac stsored maTive brali iko. rac sheexeba damshrali mdinaris dzalian gaugebar da areul zedapirs, (rac erT-erTi kvelaze rTulad gadasalaxi momentia nebismieri Off-Road-erisTvis), tiguani aseT gzazec ki dzalian kargad grdznobs Tavs. sistema romelic ugzoobisas, diferencialis blokirebis imitacias axdens, magal doneze dgas. gverduli dakideba, agmarTi, talaxi, grma tskali da uamravi aseTi dabrkoleba, tiguanisTvis namdvilad ar tsarmoadgens problemas, Tumca jurnalistebma, romlebmac avtomobili gatestes, misi gamocda svel qvishashi da amavdroulad tskalshi scades. minda giTxraT rom tiguans Tavi mshvenivrad echira, manam sanam jurnalisturi axirebebis, kargi kadrebis gadagebis gamo avtomobili ramodenimejer ar gaacheres, rac iqamde mivida, rom is gacherda. 15-20 tsuTian sheucherebeli modzraobis shemdeg tiguanma jurnalistebis uadgilo survilebs vegar gaudzlo da ubralod gacherda. 

s

rogorc jurnalistebi amboben tiguanis gachedva mxolod maTi brali iko. mas shemdeg rac avtomobili gaicheda, raga Tqma unda misi gamokvana aucilebeli iko da amis gakeTeba xelsakreli iko uknidan, Tumca rogorc agmochnda, konkretulad testshi gamokenebul avtomobils ukana misabmeli ar agmoachnda, ris shemdegac is saxandzro avtomobils tsindan daubes da amoikvanes. Tu echvi geparebaT tiguanis gamavlobashi, zustad getkviT mizezs, Tu ratom gaicheda is. sakmaod mdzime avtomobils qvemoT moTavsebulma svelma silam ver gaudzlo da dashla daitsko, shedegad avtomobili ufro grma tskalshi agmochnda, ramac Tavis mxriv sichqaris kleba gamoitsvia. mas shemdeg rac erT-erTma sachesTan mkofma jurnalistma misi sichqaris gazrda daapira, dabuqsavebis satsinaagmdego sistemam mas amis sashualeba ar misca, bolos ki avtomobili chaqvra.  

s 

rac sheexeba avtomobilis fass, is germaniashi 24,000 evrodan itskeba da ramodenime 1000 evroTi itsevs, garkveuli funqciesbis damatebis shemdeg, Tumca minda kidev erTxel avgnishno, rom es avtomobili chvens qvekanashi jerjerobiT xelmiutsvdomelia da savaraudod is male unda gamochndes qarTul bazarze. rac sheexeba statias, is jer ar damTavrebula da mcirediT vecdebi mogaxsenoT avtomobilis axal, damxmare da usafrTxoebis sistemebze. 

s 

Tiguan-ma miigo ramodenime saintereso damxmare da usafrTxoebis sistema, magaliTad iseTebi, rogorebic aris, gagvidzebis sistema, sagzao nishnebis amomcnobi sistema, egred tsodebuli Light Assist, romelic halogenebzea dakenebuli, Dynamic Light Assist, romelic biqsenonebze moqmedebs, Lane Assist, igive zolshi siarulis sistema da avtomaturad parkirebis sistema, rac imas nishnavs, rom avtomobils Tavad, mdzgolis daxmarebis gareshe sheudzlia daparkirdes. sagzao nishnebis amomcnobi sistema bortkompiuteris daxmarebiT mushaobs, romelsac mocemuli informacia avtomobilis shigniT ganTavsebul disfleize gamoaqvs da amcnobs mdzgols misi sichqaris da nebadarTuli sichqaris shesaxeb. rac sheexeba Lane Assist sistemas, is mgdznobiare da sakmaod chkviani TvalebiT agchurvili kamerebis daxmarebiT, Tvals adevnebs zolebs gzis safarze da maTi gadakveTis shedegad is xmovan da vibro shetkobinebas miscems mdzgols, ureagirod datovebis shedegad ki is Tavad ubrundeba sachiro da usafrTxo pozicias. aseve agsanishnavia gagvidzebis sistema, romelic mdzgolis daglilobis da organizmis dakvirvebiT afiqsirebs mis mdgomareobas da chadzinebis an modunebis shedegad, kvlav xmovani da vibro shetkobinebis sashualebiT cdilobs mis gamogvidzebas. sanam sxva sistemebze gadavidodeT, minda aqve mokled giTxraT kidev erTi axali sistemis shesaxeb, romelic saburavebis dashvebis an gafuchebis shemTxvevashi mdzgols informacias atsvdis, masshi tsnevis da haeris raodenobis shesaxeb, razec mdzgolma raga Tqma udna, rom reagireba unda moaxdinos.

s 
feisliftirebul tiguanze injinrebma, 2 axali ganaTebis sistema daakenes. pirveli maTgani aris Dynamic Light Assist (amisaTvis daakvirdiT zemoT mocemuli fotos zeda natsils, romelic mtsvaned aris sheferili). aseTi ganaTebis sistema mxolod bi qsenonebiT agchurvil farebze montajdeba. am sistemis gaaqtiurebis shemdeg, 65 km/sT-Ti modzraobisas, avtomobili Tavad rTavs shor ganaTebas. aseve am mashuqebs gaachnia erTi dzalian dadebiT funqcia, romelic saqare minashi moTavsebuli kameris daxmarebiT, afiqsirebs tsinidan momaval avtomobils da mis mxares moTavsebul mashuqs garkveul tsilad Tishavs, raTa mis mxedvelobas ziani ar miakenos. albaT isini visac gamiT avtomobiliT givliaT da shemxvedr avtomobilis shuqebze Tvali mogchriaT, dameTanxmebiT, rom aseTi sistema dzalian usafrTxo da komfortuli iqneba. rac sheexeba sistemas Light Assist-s, is chveulebriv halogenebian farebsac mokveba da mTavar rols aqac saqare minaze moTavsebuli kamera asrulebs, Tumca shori ganaTeba aq 60 km/sT-Ti modzraobisas irTveba da tsinidan momavali avtomobilis danaxvisas is TavisiT ar aqrobs mashuqebs, ubralod gamcnobT Tqven amis shesaxeb da misi gamorTvisaken mogitsodebT.

s 

aseve siaxlea Park Pilot sistema, anu avto-parkirebis sistema, roemlsac feisliftingamde, tiguanis mxolod paralelur mdgomareobashi daparkireba sheedzlo, axla ki is Tqvens qrosovers perpendikularul mdgomareobashic daaparkirebs. ufro zustad rom giTxraT, mdzgols mxolod sichqare da avtomobilis adgilidan dadzvra evaleba, xolo sache TavisiT itrialebs da aqve getkviT, rom am sistemam safrTxis amocnobac istsavla, romlis drosac is TavisiT gaacherebs avtomobils. raga Tqma unda, parkirebis dros mdzgoli kvela kuTxes, tsina da ukana xeds, avtomobilze moTavsebuli kamerebis mixedviT akontrolebs da safrTxis shemTxvevashi shesabamisadac imoqmedebs.

usafrTxoeba / Safety 

s 

axla am statiashi bolo, kvelaze mnishvnelovan da aucilebel Temas, usafrTxoebas shevexoT sadac tiguani namdvilad imsaxurebs umagles shefasebebs. 2008 tsels Euro NCAP-is testirebisas Tiguan-i 5 varskvlaviani shefasebiT daimtvra.

kompaqturi klasis qrosoveri agchurvilia 8 usafrTxoebis balishiT, (2 tsina, 2 gverdiTi da 4 ukana mgzavrTaTvis). aseve avtomobils ukenia dzalian mgdznobiare gvedebi, Tumca mxolod tsina savardzlebis gvedebi agiqvamen da emzadebian avariisTvis, ukanebi ki chveulebrivad ichimebian mashin, roca shejaxeba moxdeba. aseve ar unda gamogvrches Isofix-is bavshvis savardzlebi, romlebic usafrTxoebis erT-erTi, umTavresi zomaa. me aq davasruleb am statias da vimedovneb, rom sainteresod da srulkofilad giambeT axali germanuli qrosoveris shesaxeb.

 

 

 

 

 

 

960 
slrmclaren722 
+34 
+1 

For submit authorize first
saitebi.ge
Verisign, Visa/mastercard Nova Technology, PayBox TerminalsNova Technology, PayBox Terminals Build on ProService CMS
ancient world wonders
Exec. - 0.0317